Visie en missie

In het kort

SchuldenlabNL is een onafhankelijke stichting met als missie Nederland schuldenzorgvrij te maken.

Dat bereiken we in onze visie door (lokaal) beproefde en effectieve projecten en programma’s die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van (problematische) schulden op te schalen. Zo voorkomen we versnippering van initiatieven op het terrein van armoede en schulden.

Toegelicht: van lokaal naar nationaal

Er wordt op dit moment volop geïnvesteerd in (vernieuwende) preventieve en curatieve aanpakken om burgers schuldenzorgvrij te krijgen en te houden. Steeds vaker ook met plannen waar sociale en financiële impact met elkaar worden verenigd. Dat is goed nieuws. De keerzijde van deze dynamiek is de sterk gefragmenteerde (publieke en private) inzet die voor alle partijen tijdrovend en zeer kostbaar is.  Het wiel wordt te vaak onnodig opnieuw uitgevonden, terwijl publieke en private partijen elkaar juist kunnen versterken. Om de versnippering tegen te gaan, is de afgelopen tijd door vele partijen gewerkt aan het opzetten van een opschalingsinfrastructuur.  

Met deze ambitie is de Stichting SchuldenlabNL (hierna: SchuldenlabNL) opgericht. SchuldenlabNL werkt met publieke en private partijen in gezamenlijkheid aan landelijke opschaling van succesvolle projecten rondom schulden en armoede. Uitgangspunt hierbij is het behouden van de lokale kracht en de beste projecten landelijk schalen.

De voordelen hiervan zijn:

  • Aantoonbaar succesvolle aanpakken worden overgenomen en samenwerking wordt versneld.  Goedkoper en sneller.
  • Gemeenten hoeven niet langer ieder afzonderlijk met landelijke partijen en overheidsinstanties afspraken te maken op dezelfde thema’s. Het wiel wordt niet opnieuw uitgevonden, er is geen dubbel werk. Efficiënter.  
  • Er kan voorzien worden in de behoefte bij zowel private en publieke partijen als bij de initiatieven zelf om lokale innovaties (landelijk, regionaal of lokaal) schaalbaar te krijgen. Er is Toegang tot expertise en financiering.