Stichting schuldenlabNL heeft ten doel
  • het actiegericht samenwerken van publieke en private partijen aan het opschalen van innovatieve oplossingen die kwetsbare groepen duurzaam schuldenzorgvrij maken;
  • het fungeren als landelijk boegbeeld voor opschaling en daartoe het nodige stakeholdersmanagement verrichten;
  • het vergaren, verspreiden en delen van kennis die nodig is voor opschaling van innovatieve vormen van dienstverlening en projecten op het terrein van schulden en armoedeproblematiek;
  • het agenderen van thema’s en vraagstukken die belemmerend werken voor opschaling van effectieve aanpakken als hiervoor bedoeld;
  • het adviseren van landelijke overheid over wet- en regelgeving die belemmerend werkt voor opschaling van oplossingen;
  • het actiegericht werken aan de verspreiding, borging en opschaling van reeds bestaande en nieuwe succesvolle initiatieven;en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • Versnippering van initatieven op het terrein van armoede en schulden te voorkomen door het ontwikkelen en realiseren van landelijk schaalbare aanpakken;
  • Het scheppen van de randvoorwaarden om tot versnelde opschaling te komen van succesvolle projecten op het terrein van armoede en schulden;
  • Het ontwikkelen van formats voor opschaling en standaarden te introduceren;
  • Het verrichten van assesments op projecten, deze te selecteren voor opschaling en Impactmeting daarvan te realiseren.

 

Stichting SchuldenlabNL heeft geen winstoogmerk.

 

> Terug naar gegevens aanvraag ANBI status